Duurzame samenleving

Ambitie 9

“We hebben veel glastuinbouw in Waddinxveen. De opgewekte energie kunnen we verbinden met bedrijven, zodat ze er samen gebruik van kunnen maken. Daarmee streven we duurzaamheid na.”

Deelnemer Toekomstcafé voor ondernemers 

Het klimaatakkoord van Parijs vraagt om een grote afname van broeikasgassen in Nederland. Ook de wereldwijde stijgende vraag naar grondstoffen is niet houdbaar. Waddinxveen treft daarom maatregelen om in 2030 een duurzame samenleving te vormen.

Waddinxveen heeft grote stappen gezet om in 2030 een ‘circulaire economie’ tot stand te brengen, gericht op optimaal hergebruik van producten en grondstoffen en het minimaliseren van waardevernietiging. Waddinxveen streeft naar hergebruik van afval, met als resultaat geen reststromen en geen verbranding.

Waddinxveen is vanaf 2025 een CO2-neutrale gemeente. Door een zo laag mogelijk energieverbruik en duurzame opwekking komen de CO2-emissies in totaal op nul uit. De hoeveelheid duurzame energie afkomstig van niet-fossiele bronnen gaat in 2030 naar de 50%. De gemeente stimuleert duurzame woningen, waarbij zowel aandacht is voor bestaande woningen als voor nieuwe. Ook het gebruik van elektrische voertuigen, van fietsen en lopen worden gestimuleerd. Met de regio en het bedrijfsleven wordt samengewerkt voor een overgang van fossiele brandstoffen naar groene energie. Geïnvesteerd wordt om energie op te wekken met biomassa, wind-, bodem- en zonne-energie en energie uit de restwarmte van de glastuinbouw.

Het realiseren van een duurzame samenleving is een gezamenlijke inspanning van gemeente, samenleving en ondernemers. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. De gemeentelijke organisatie en het gemeentelijk vastgoed zijn in 2030 energieneutraal. Voor de organisatie betekent dat bijvoorbeeld duurzaam inkopen, het stimuleren van digitale informatieoverdracht en een gemeentehuis dat volledig gebruik maakt van duurzame en lokaal opgewekte stroom.