Goede bereikbaarheid

Ambitie 8

“Bij bereikbaarheid van Waddinxveen denk ik in de eerste plaats aan

goede verbindingen met het openbaar vervoer.”

Deelnemer vragenlijstNederlanders worden steeds mobieler: de afgelopen jaren is men zich over langere afstanden gaan verplaatsen en het aantal (dagelijkse) verplaatsingen tussen gemeenten voor werk, onderwijs en recreatie groeit. Verwacht wordt dat deze opschaling in de toekomst verder zal doorzetten. De ligging aan het spoor met drie stations biedt kansen voor Waddinxveen. Innovaties vergroten de mobiliteit en dat heeft grote gevolgen voor Waddinxveen als knooppunt van vervoer en logistiek.

In 2030 is de bereikbaarheid van, naar en in Waddinxveen versterkt om gehoor te geven aan de toenemende en veranderende mobiliteit. Investeringen in een modern openbaar vervoersnetwerk, met verhoogde frequentie en kwaliteit, zorgen ervoor dat voorzieningen in de regio goed bereikbaar zijn. De bereikbaarheid in Waddinxveen zelf is versterkt door optimalisatie van het voet- en fietspadennetwerk. Vraaggestuurde mobiliteit is in 2030 toegenomen. Openbaar vervoer op maat, in de vorm van zelfsturende busjes die rijden naar behoefte, maken het mogelijk dat elk huis een bushalte wordt.

Grootschalig vrachtverkeer en automobilisten die Waddinxveen niet als bestemming hebben worden om de woongebieden heen geleid. Dit draagt bij aan een veilig en gezond leefklimaat. Daar waar dit de verkeersveiligheid en doorstroming ten goede komt wordt gestreefd naar kruisingsvrije verkeersstromen.