De weg naar de Toekomstvisie

Aanleiding

Visies ontstaan niet spontaan. Er is altijd een aanleiding om een visie te ontwikkelen.

Tussen 2010 en 2012 werd in Waddinxveen gesproken over een mogelijke fusie met Gouda. Mede op basis van een referendum in 2011 met een opkomst van 70% waarin 91% van de bevolking van Waddinxveen zich uitsprak tegen de fusie, werd dit proces beëindigd. Hierna volgde een bestuurskrachtonderzoek. Het bestuurskrachtonderzoek ‘Samen slagvaardig’ uit 2013 gaf aan dat de bestuurskracht van Waddinxveen ‘goed tot zeer goed’ is met een ‘zeer resultaatgericht en daadkrachtig’ bestuur. Keerzijde van de sterke focus op doen en uitvoeren is een veel lagere prioriteit voor strategische visievorming voor de lange termijn, aldus het bestuurskrachtonderzoek. Op onderdelen is er gebrek aan voldoende rust, ruimte en energie om tot een visie te komen die richtinggevend is voor de lange termijn. De conclusies en aanbevelingen uit het bestuurskrachtonderzoek zijn na de verkiezingen opgepakt door de nieuwe coalitie. In het collegeprogramma 2014-2018 ‘Met elkaar voor Waddinxveen’ wordt benadrukt dat het van belang is om de koers te baseren op een breed gedragen visie.

Totstandkoming

De Toekomstvisie kwam tot stand met de inbreng van de Waddinxveense samenleving. Begin 2016 is het visietraject ‘Toekomstvisie Waddinxveen 2030’ van start gegaan. Er volgde een traject van bijna een jaar, waaraan alle betrokken partijen in de samenleving actief deelnamen. Een traject met als doel een nieuwe toekomstvisie te ontwikkelen door en voor Waddinxveen. Het visietraject leverde waardevolle en inspirerende gesprekken op en bracht de gemeente in contact met betrokken Waddinxveners vol goede ideeën en scherpe meningen. Deelnemers kwamen uit verschillende groepen van de samenleving.

Het visietraject gaf inzicht hoe de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over Waddinxveen denken, nu en in de toekomst. Ze gaven aan waar Waddinxveen voor staat, wat belangrijke thema’s zijn en welke richting Waddinxveen wel en niet op moet. Ook conflicterende waarden kwamen naar boven. Uit de bijeenkomsten, gesprekken en reacties is een rode draad naar voren gekomen: wensen en voorstellen die vaker terugkwamen. Op basis van deze rode draad is de Toekomstvisie opgesteld.

Hieronder volgt een terugblik op de weg naar de nieuwe Toekomstvisie voor Waddinxveen.

Voorbereiding en vooronderzoek

De eerste fase betrof een interne fase. Er vond een vooronderzoek plaats naar de historie en huidige situatie van Waddinxveen op basis van een drietal interviews en verschillende rapporten en onderzoeken. In een workshop brachten de medewerkers van de gemeente trends en ontwikkelingen in kaart die relevant zijn voor Waddinxveen. Een inspiratieteam, bestaande uit deelnemers met uiteenlopende achtergronden uit de Waddinxveense gemeenschap, werkte de gevolgen, kansen en bedreigingen van een selectie trends uit.

Aftrap met scholieren van het Coenecoop College

In april 2016 vond de externe aftrap van het visietraject plaats. Leerlingen van het Coenecoop College dachten mee over hun toekomst in Waddinxveen. Zij deden dit in de vorm van een ‘woordwolk’ met hun associaties met de toekomst van Waddinxveen. Het resultaat overhandigden zij aan burgemeester Bert Cremers.

Discussie en debat met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties

In mei 2016 gingen de wethouders op de weekmarkt in gesprek met inwoners over de toekomst van Waddinxveen. Er vonden Toekomstcafés plaats voor ondernemers en maatschappelijke organisaties. In juli 2016 trok de ‘Toekomstvisie on Tour’ door het dorp. Aan de hand van stellingen gaven inwoners aan wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Waddinxveen. Daarnaast vulden de inwoners in juli een digitale vragenlijst in op de website www.wv2030.nl.

Dag van de Toekomst

De resultaten tot dan toe vormden de basis voor de ontwikkeling van vier toekomstbeelden voor Waddinxveen. Toekomstbeelden die een beeld schetsen van hoe Waddinxveen er in 2030 mogelijkerwijs uit kan zien.

Inwoners gingen op de Dag van de Toekomst met elkaar in gesprek over deze toekomstbeelden. In een debat maakten zij duidelijk welk toekomstbeeld hun voorkeur had. Op basis van de uitkomsten van de Dag van de Toekomst en de eerdere activiteiten is er een vertaalslag gemaakt van de toekomstbeelden naar een conceptvisie.

Consultatieronde

De Waddinxveense samenleving krijgt in het najaar de mogelijkheid om op de conceptvisie te reageren. Op de markt en tijdens een inloopavond reageren zij op de conceptvisie. De conceptvisie wordt ook voorgelegd aan de buurgemeenten en de Participatie Advies Raad van de gemeente.

Rol van de raad

De raad is gedurende het gehele proces betrokken geweest. Begin 2016 stelde de raad een startnotitie vast. Ook heeft de raad een klankbordgroep ingesteld, die op belangrijke momenten in het traject is geconsulteerd. Daarnaast is de raad met nieuwsbrieven tussentijds op de hoogte gesteld van de voortgang.